ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen https://www.muepitesz.hu/ címen elérhető honlap tulajdonosa a MŰÉPÍTÉSZ Építészeti Tervezőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné utca 2. I./1., Miskolci Törvényszék Cégbírósága: Cg.05-09-002232), a továbbiakban: Üzemeltető.

Fontos szempont az Ön személyes adatainak védelme, ezért a jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatai kezelésének szabályait rögzíti.

 

1.      Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Ha személyes adatait megadja, azokat az alábbi célokból feldolgozza, kezeli az Üzemeltető:

 

1.1        A feltett kérdéseinek megválaszolásához vagy az Önnel való kommunikációhoz.

Ha Ön kapcsolatba lép velünk azáltal, hogy e-mail értesítést küld a kapcsolatfelvétel menüpont alatt megadott címre vagy telefonon felkeres minket, akkor az Ön által megadott nevét, e-mail címét és telefonszámát, lakcímét vagy egyéb személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk.

Az adatkezelés célja: az Ön által feltett kérdések megválaszolása; árajánlat küldése; az Ön által bejelentett panasz, reklamáció kezelése.

Mielőtt e-mailt küld részünkre, vagy felkeres Bennünket, kérjük olvassa át Adatkezelési tájékoztatónkat, így, ha megadja személyes adatait, a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ön részéről elfogadottnak tekintjük.

Az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 

1.2        A weboldal műszaki és funkcionális kezelése céljából

A személyes adatait azért is feldolgozhatjuk, hogy Ön könnyebben és gyorsabban találja meg az információkat, és javíthassuk ezáltal jelen webhely elérhetőségét és működését. Kezelhetjük az Ön IP-címét, az internetböngészőt, a látogatott weboldalakat, az előző / következő látogatott weboldalakat és a látogatás időtartamát. Ezeket az információkat anonimizált formában, a jogszerű üzleti érdekeink céljából kezeljük, azért, hogy jobban megértsük, hogy ügyfeleink hogyan lépnek kapcsolatba webhelyünkkel.

 

1.3        A megrendelése feldolgozása céljából és a kapcsolattartás miatt a szolgáltatás igénybevétele során személyes adatait felhasználjuk teljesítése, számla kiállítása céljából.

Az építési tervezési szerződés teljesítéséhez, számla kiállításához meg kell adnia nevét, lakcímét, adóazonosító számát, ezeket a személyes adatokat a köztünk létrejött szerződés teljesítése céljából, illetve a törvényi, adózási, számviteli jogszabályoknak való megfelelés céljából dolgozzuk fel és kezeljük.

 

1.4        A törvények és jogi kötelezettségek betartása, valamint az Üzemeltető érdekvédelme céljából

Kezeljük az Ön személyes adatait (pl. nevét, kapcsolattartási adatait, a szolgáltatás igénybevételét, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban említett vagy Ön által megadott egyéb információkat), ha

(a)    az irányadó jogszabályok alapján, így pl. a partnerek átvilágításáról szóló, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok miatt;

(b)    a jogi eljárások követése miatt;

(c)    az állami és kormányszervek, hatóságok részére tájékoztatás megadása miatt;

(d)    a szerződési feltételek teljesítése miatt; (e) az Üzemeltető működése védelme miatt;

(e)    az Üzemeltető jogai, adatai, biztonsága, a tulajdon védelme érdekében; és

(f)     a károkozás megakadályozása, kártérítés igénylése miatt. Adatkezelés alapja: jogszerű üzleti érdekeink céljából.

 

2.   Kik részére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait?

Csak azon harmadik személyek részére továbbítjuk személyes adatait, akiket megjelölünk a jelen Adatkezelési tájékoztatóban, azaz pl. az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozók, a részünkre könyvelési, jogi szolgáltatást végző harmadik személyek. Tájékoztatjuk, hogy harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe bizonyos adatfeldolgozási tevékenységek nevünkben való elvégzésére, mint például az információ technológia és kapcsolódó infrastruktúra nyújtása, a biztonság (beleértve az azonosítást és a hozzáférés kezelést), valamint jogi, pénzügyi/ számviteli és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása érdekében. Megállapodást kötünk ezekkel a  harmadik felekkel az adatfeldolgozás technikai, szervezési és szerződéses intézkedési kérdéseiről (adatfeldolgozási megállapodás) annak biztosítására, hogy személyes adatait kizárólag a fent említett célokra dolgozzák fel, és biztosítsák az adatok biztonságos feldolgozását. Amennyiben jogszabályok kötelezővé teszik számunkra, úgy az Ön személyes adatait átadhatjuk a felügyeleti szerveknek, pénzügyi hatóságoknak és a nyomozó hatóságoknak.

 

3.   Hol tároljuk személyes adatait?

Az Ön személyes adatait Magyarországon, szervereinken és nyomtatott formában tárolhatjuk és/vagy feldolgozhatjuk.

 

4.   Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hoztunk ezen adatok elvesztése vagy jogellenes feldolgozása ellen. Számos biztonsági technikát alkalmazunk, beleértve a biztonságos szervereket, a tűzfalakat és a titkosítást, valamint a kinyomtatott okiratok megfelelő, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető és a jogszabályok által meghatározott, korlátozott ideig való tárolását.

 

5.   Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírt célok teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszak szükségességét vagy lehetőségét az alkalmazandó jog (számvitel, adózás, stb.) teszi kötelezővé, mely 8 év.

 

6.   A személyes adatokra vonatkozó jogok:

A személyes adatai tekintetében Önt a GDPR szerint az alábbi jogok illetik meg:

        Személyes adatairól másolatot kérhet. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, úgy 3.000.-Ft/tájékoztatás díjat számolunk fel, amelyet a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni.

        Ha lehetséges, Ön hozzáférhet személyes adataihoz, tájékoztatást kérhet. (Bárki a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.)

        A személyes adatok helyesbítését kérheti. (Bárki a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.)

        A személyes adatok törlését kérheti. (Bárki a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.)

        A személyes adatok felhasználásának korlátozását kérheti. (Bárki a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.)

        Tiltakozhat a felhasználás ellen. (Bárki a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.)

        Adathordozhatósághoz való jog

        Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, amellyel személyes adatait megadta. Az Ön hozzájárulásának visszavonása azonban a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja.

        Jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

 

A fenti jogait a muepitesz.kft@gmail.com vagy muepitesz.kft@t-online.hu e-mail címre való e-mail elküldésével és abban kérése közlésével gyakorolhatja. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

7.   Linkek más weboldalakhoz és közösségi médiához

A weboldalon esetleg link található más weboldalak eléréséhez. Bár ezeket a weboldalakat gondosan választottuk ki, nem vállalunk felelősséget az ezeken a weboldalakon keresztül feldolgozott személyes adatokért. Amennyiben azt a lehetőséget is felkínáljuk Önnek, hogy létrehozhat fiókot velünk közösségi hálózatán keresztül (például a Facebookon keresztül), úgy ez időt takarít meg a fiók létrehozásakor, mivel a bejelentkezési hitelesítő adatokat importálhatja a közösségi hálózati fiókjából. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amikor ezt a “közösségi hálózati bejelentkezést” használja, a közösségi hálózatán keresztül bizonyos információkat mi is megkaphatunk, például a nevét, korát, tartózkodási helyét, preferenciáit, foglalkozását és egyéb adatait a megosztott profiljából. Ezeket az információkat nem mi kérjük tőlük, hanem a közösségi hálózaton keresztül való bejelentkezés során kapjuk meg. A közösségi bejelentkezési lehetőség használatakor csak azokat az adatokat vesszük át, amelyek szükségesek nálunk a fiók létrehozásához és más, a közösségi hálózaton keresztül kapott egyéb információkat töröljük. A fiók létrehozása után lehetősége van arra, hogy minden olyan információt megadjon nekünk, amelyet Ön kíván megosztani velünk.

 

8.   16. életévüket be nem töltött személyek személyes adatokat szolgáltathatnak-e?

A 16. életévüket be nem töltött személyek csak akkor adhatják meg személyes adataikat, ha az egyik szülőjük vagy törvényes gondviselőjük írásbeli engedélyt adott erre miután a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvasták.

 

9.   Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kinek tehet fel kérdéseket?

Bármikor kérdéseket tehet fel személyes adatairól kérésének megküldésével a muepitesz.kft@gmail.com vagy a muepitesz.kft@t-online.hu e-mail címre. Annak érdekében, hogy feldolgozzuk kérését, megkérjük Öntől (és ezért feldolgozzuk) a nevét és elérhetőségét.

 

Adatkezelésért felelős személy: Puskás Péter ügyvezető

Telefon: (46) 413 644

 

Levelezési cím: 3525 Miskolc, Déryné u. 2. I./1.